De profeet Jesaja leefde ongeveer  750 jaar voor Christus. Hij ontving veel woorden van God die hij opgeschreven heeft. Hij ontving ook woorden over een dienaar van God die zou komen, waarin we heel duidelijk de Here Jezus kunnen herkennen. Er zou Iemand komen die voor de zonden van de mensen zou sterven. Die de straf op Zich zou nemen die iedereen verdiend had. Toen de Here Jezus op een dag in de synagoge een schriftgedeelte uit Jesaja voorlas, koos Hij het volgende gedeelte: De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen;  en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna sloot Hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld.
Jessaja 9:5-6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op Zijn schouders rusten. Dit zullen Zijn Koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan Zijn vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Vanaf de troon van Zijn vader David zal Hij rechtvaardig regeren.. Hij zal alle volken van de wereld rechtvaardigheid en vrede brengen. En dit alles zal gebeuren, omdat de brandende liefde van de HERE van de hemelse legers Zich heeft voorgenomen dit te doen.
Jesaja 53: 1-5 Maar ach, wat zijn er weinig die het geloven! Wie zal luisteren? Aan wie zal God Zijn reddende macht openbaren? In Gods ogen was Hij een groene scheut, die groeide aan een wortel in droge en onvruchtbare grond. Maar in onze ogen had Hij niets aantrekkelijks. Niets dat maakte dat wij Hem graag wilden aanvaarden. Wij verafschuwden en verachtten Hem, een man van zorgen, vertrouwd met het bitterste verdriet. Wij keerden Hem de rug toe en keken de andere kant op als Hij langs kwam. Hij werd veracht en dat deed ons niets. Maar het was ons leed dat Hij droeg, ons lijden drukte Hem neer. Wij dachten dat Zijn lijden een straf van God was voor Zijn eigen zonden! Maar Hij werd doorstoken en verbrijzeld terwille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft, zodat wij vrede konden hebben.Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen!
Jesaja 53 Men had Hem als een misdadiger willen begraven, maar Hij werd gelegd in het graf van een rijke, omdat Hij niets had misdaan, nooit een verkeerd woord had gezegd en in Hem geen onrecht werd gevonden. Maar het was de bedoeling van de Here dat Hij werd verbrijzeld en met verdriet overladen. Wanneer Hij Zijn leven heeft geofferd voor de zonde, zal Hij talloze nakomelingen krijgen, vele erfgenamen. Hij zal opnieuw leven  en Gods voornemen zal bij Hem in goede handen zijn. En als Hij ziet wat allemaal is bereikt door Zijn zware lijden, zal Hij voldoening smaken. Door wat Hij heeft ondervonden, zal mijn rechtvaardige dienaar vele mensen rechtvaardig maken in de ogen van God, want Hij zal al hun zonden dragen. Daarom zal Ik Hem de eerbewijzen geven van iemand, die machtig is en hoog in aanzien staat, want Hij heeft Zichzelf in de dood gegeven. Hij werd beschouwd als een zondaar, maar droeg de zonden van velen. Hij pleitte bij God voor overtreders.
Jesaja 52: 13-15 Kijk mijn dienaar krijgt voorspoed, Hij zal hoog worden verheven. Zoals voorheen velen zich over Hem ontzetten, zelfs vorsten om Hem huiverden,  omdat Zijn uiterlijk misvormd en niet meer menselijk was, zo staan nu  vele volken verbaasd en sluiten koningen hun mond, omdat zij zien wat hun nog nooit was verteld en omdat zij aanschouwen wat nog nooit was gehoord.
In Jessaja 7: 14 staat dat ook nog dat een maagd een kind zal krigen en zij zal het kind Immanuel noemen (dit betekent “God is met ons”). Ook in het boek Psalmen staan veel dingen over de komst van de Here Jezus. Het grootste deel van het Joodse volk heeft echter niet begrepen dat de Messias eerst moest komen om de straf voor onze zonden te dragen. Zijn tweede komst is om te regeren en het Joodse volk en ook de christenen zien uit naar deze komst, alleen Hij is in staat om waarachtige vrede te brengen, waarin nog geen enkele koning of heerser geslaagd is tot de dag van vandaag.
Terug naar het leven van Jezus Terug naar het leven van Jezus
De profeet Jessaja over de komst van de Here Jezus
Jesaja 53: 6-8 Wij zijn het, die als schapen afdwaalden! Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonden van ons allen op Hem! Hij werd in een hoek gedreven en mishandeld, maar zei geen woord. Hij werd als een lam naar de slachtbank geleid. Zoals een schaap onder het scheren geen geluid maakt, stond ook Hij zwijgend voor degenen die Hem veroordeelden. Vanuit de angst en de benauwdheid werd Hij bevrijd. Wie zal Zijn leeftijd kunnen bepalen? Hij werd immers afgesneden van het leven. Maar wie van al die mensen realiseerde zich toen dat het hun zonden waren, waarvoor Hij stierf? Dat Hij hun  straf op Zich nam?