Inhoud islamitisch geloof De 5 zuilen van de islam Dit zijn de vijf meest fundamentele religieuze verplichtingen van elke moslim onder de heilige wetten van de islam. * De geloofsbelijdenis (shahadah) * De rituele gebeden (salat of salah) * Het geven van aalmoezen (zakat of zakah) * Het vasten tijdens ramadan * De pelgrimstocht naar Mekka (hadj, hajj of haj) De geloofsbelijdenis of shahadah Er is geen godheid dan God en Mohammed is de boodschapper van God. Deze geloofsbelijdenis wordt dagelijks door elke vrome moslim meermalen opgezegd. Veel baby's in een moslimgezin krijgen het direct na hun geboorte in het ene oor gefluisterd; in het andere wordt de azan (oproep tot gebed) gefluisterd. Een bekeerling spreekt de shahadah uit en wordt daarna als moslim beschouwd. Dit kan in het bijzijn van twee getuigen zijn, in het bijzijn van de gemeenschap of alleen tegenover God. De rituele gebeden of salat Hoewel er in de Koran maar drie vaste gebedstijden worden genoemd, worden moslims geacht ten minste vijf maal per dag de rituele gebeden uit te voeren. De plaats Hoewel het bidden in de moskee voor mannen de voorkeur heeft is daar geen strikt voorschrift voor; een moslim kan dit ritueel overal uitvoeren, hetzij op straat, thuis, of op het werk. Alleen op vrijdag (voor moslims de dag van de samenkomst) worden de mannen geacht in de moskee te verschijnen voor het middaggebed, indien mogelijk. Ook vrouwen mogen daar bidden, maar meestal alleen in een aparte, van de mannen afgescheiden ruimte. De vorm Gewoonlijk wordt er met het gezicht in de richting van Mekka gebeden, voor moslims de belangrijkste plaats op aarde; sommige groepen zien dat niet als een absolute verplichting, omdat God immers overal is. Wel moeten de gebeden in het Arabisch worden uitgesproken, zelfs al spreekt de persoon in kwestie de taal niet, maar de persoon in kwestie moet wel als hij de gebeden uit zijn hoofd leert ook de betekenis van de gebeden begrijpen; de gebeden worden uit het hoofd opgezegd. Voor een bekeerling wordt een uitzondering gemaakt; zij mogen tijdelijk de gebeden in de eigen landstaal verrichten. Voordat de salat verricht kan worden, dient men ritueel rein te zijn. Mocht men de rituele reinheid verbroken hebben door bijvoorbeeld een toiletbezoek, dan is een rituele reiniging vereist. Waar geen water voorhanden is, zoals in de woestijn voor kan komen, mag men eventueel zand  gebruiken. De inhoud De gebeden bestaan uit lofprijzingen op God, de geloofsbelijdenis, smeekbeden om vergeving en diverse zegeningen, recitatie van de eerste soera van de Koran en een of meer andere passages, en eventueel een persoonlijk gebed. Tijdens de hele sessie moet men afwisselend staan, buigen, knielen en zich geknield voorover op de grond buigen. Aan het eind van de sessie wenst men naar rechts en naar links de vrede om o.a. de engelen te groeten, waarvan moslims geloven dat deze engelen hem vergezellen om ieders goede en slechte daden te noteren. Het geven van rituele aalmoezen Belangrijk binnen de islam is het geloof dat alle dingen aan God toebehoren en dat rijkdom de mens alleen in bruikleen gegeven wordt. Het woord zakat betekent zowel loutering (of zuivering) als groei. Elke moslim berekent zijn of haar zakat persoonlijk. In de meeste gevallen betekent dit een jaarlijkse donatie van twee en een half procent van het gespaarde privékapitaal. Eventueel kan daar bovenop nog een bedrag worden weggeschonken voor islamitische liefdadigheidsdoeleinden (sadaqah), om daarmee een grotere hemelse beloning te verkrijgen. Het vasten of ramadan Het verplichte jaarlijkse vasten houdt in dat men tijdens de hele maand ramadan een groot deel van het etmaal niet eet, drinkt of rookt en zich onthoudt van seksuele gemeenschap. Daarnaast zijn kwaadspreken en vloeken niet toegestaan. Dit vasten is voorgeschreven in de Koran en geldt vanaf voor de dageraad tot zonsondergang. Tijdens de nacht zijn deze beperkingen opgeheven. Mensen blijven in de praktijk dus laat op om te eten en staan vroeg op voor een uitgebreid ontbijt. Wanneer vasten te bezwaarlijk zou zijn, bijvoorbeeld voor zwangere en ongestelde vrouwen, zieken, jonge kinderen  en soldaten in oorlogstijd, mag het worden overgeslagen. Wel wordt later inhalen van het vasten aangemoedigd. Tijdens deze vastenperiode bidden veel moslims meer dan gewoonlijk. Siyam is bedoeld om moslims geduld en zelfdiscipline te leren; ook wordt het gezien als een schuldderving van de gelovige ten opzichte van God. De bedevaart naar Mekka of hadj De pelgrimstocht naar de voor moslims heiligste stad Mekka in Saoedi-Arabië wordt uitgevoerd tijdens de twaalfde maand van de islamitische kalender. Iedere moslim (zowel mannen als vrouwen) die het zich financieel en qua gezondheid kan permitteren is verplicht dit ten minste eenmaal in het leven te ondernemen. De pelgrims dragen speciale, eenvoudige kleding, zodat ieder onderscheid in rangen en standen wegvalt. De eigenlijke pelgrimage of hadj in en om Mekka bestaat uit een hele serie rituelen. Men moet bijvoorbeeld meermalen om het heilige huis van de islam, de kaäba heenlopen. Een ander ritueel is het gooien van stenen naar pilaren die de duivel symboliseren, dat herinnert aan de verzoeking van Abraham door de duivel toen die zijn zoon moest offeren. Hoogtepunt van de hadj is het verblijf op de vlakte van Arafat ongeveer veertig kilometer buiten Mekka. De omstreden zesde zuil Sommige moslims, met name zij die horen bij de sekte van de khawarij, stellen dat de zesde zuil van de islam de heilige oorlog is. Hiervoor wordt verwezen naar het begrip jihad dat 'strijd' betekent. Het betreft zowel de innerlijke strijd om goed te doen als het militair op te nemen tegen hen die de islam bedreigen (de uiterlijke jihad of kleine jihad). De interpretatie Heilige Oorlog van het begrip jihad geldt voor voornamelijk leden van de sekte van de khawarij als zesde zuil van de islam, maar dat standpunt wordt door veel moslims betwist. Ook andere sub-stromingen binnen met name het salafisme en het wahhabisme steunen een gewelddadige verdediging van de islam. Hedendaagse moslims en de zuilen van de islam Het feit dat de vijf zuilen volgens de leer van de islam verplicht zijn voor elke moslim en absoluut noodzakelijk om te onderhouden, betekent niet dat alle moslims dat ook doen, of in staat zijn te doen. Hier zijn verschillende redenen voor. Voor moslims in westerse landen is het niet altijd mogelijk om vijf keer per dag te bidden of een maand lang te vasten. Veel geseculariseerde moslims zijn gestopt met hun religieuze verplichtingen, of houden er nog maar één of enkele bij, zoals vasten tijdens Ramadan, hoewel ze zich wel als moslim blijven identificeren. Dergelijke individuele keuzes worden binnen de Arabische groepscultuur overigens niet altijd geaccepteerd. Soms leidt groepsdruk tot deelname aan religieuze rituelen zonder dat daar een innerlijke geloofsovertuiging aan ten grondslag ligt.
Het gooien van stenen naar de duivel
terug terug Home Home