Alarm om Sion Het gevaarlijkste gif dat de wereld momenteel bedreigt heet antizionisme. Met de daarbij horende leugens over Israël en het Joodse volk. De financiële crisis, de klimaatcrisis, honger en armoede zijn zeer ernstige problemen. Het zijn tekens van het feit dat de Schepper, de God van Israël, "Zijn Aangezicht" verbergt en zijn beschermende hand aan het terugtrekken is. Eén van de belangrijkste redenen waarom God "Zijn Aangezicht" verbergt is de houding van de wereld tegenover zijn volk Israël. De Almachtige is in onze tijd "voor Sion in grote ijver ontbrand; in gloeiende ijver ben Ik ervoor ontbrand" (Zacharia 8:2) De hele wereld verzet zich collectief en eensgezind tegen deze ijver van God. Om de geestelijke dimensie van het antizionisme goed te begrijpen moeten we de Bijbel bestuderen. Gods Woord leert ons hoe God over Sion denkt en wat zijn plannen met Sion zijn. Dan pas zien we de grote gevaren die onze politieke en geestelijke leiders over ons halen door hun ijveren om Sion aan de Islam te "verkopen" en Israël te dwingen om Oost Jeruzalem als hoofdstad van een Palestijnse staat in Gods land af te staan. Geschiedenis In Genesis 14:18-20 lezen we hoe Abraham Melchizedek, de koning van Jeruzalem ontmoette. Daar was "één van de bergen" waar Abraham heen ging om Izak te offeren. Tot op heden heet die heilige berg: "De HERE zal erin voorzien" (Genesis 22:14). Dat was Sion. Het begrip Sion breidde zich in de loop van de eeuwen uit. Eerst was het alleen "de stad van David", die nu iets buiten de muren van de "Oude Stad" ligt. De ark van het verbond werd door Salomo "uit de stad van David, dat is Sion, opwaarts" gebracht (1 Koningen 8:1). Zo werd tegelijk het begrip Sion uitgebreid naar wat nu de Tempelberg is. Daarna werd heel Jeruzalem met haar inwoners Sion. Profeten spreken over de "dochter van Sion". Zo werden ten slotte land en volk van Israël Sion genoemd: "Laten de kinderen van Sion juichen over hun Koning" (Psalm 149:2) . Sion is dus een zeer belangrijk bijbels begrip. God en Sion Herhaaldelijk maakt God in de Bijbel duidelijk hoe belangrijk Sion voor Hem is. We noemen een enkele tekst: -   "... Hij verkoos de stam van Juda, de berg Sion die Hij liefheeft" (Psalm 78:68)  -   "De HERE heeft Sions poorten lief boven alle woningen van Jakob" (Psalm 87:2) -   "Want de HERE heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich ter woning begeerd. Dit is mijn rustplaats         voor immer, hier zal Ik wonen, want haar heb Ik begeerd" (Psalm 132:13,14) -   "Gij zult weten, dat Ik de HERE, uw God ben, die woon op Sion, mijn heilige berg" (Joël 3:17) -   "De HERE zal blijven wonen op Sion" (Joël 3:21) -   "God is bekend in Juda, zijn Naam is groot in Israël. In Salem was immers zijn tent, en op Sion zijn       woning" (Psalm 76:2,3) Daar stonden de Tempels. Daar openbaarde God iets van zijn heerlijkheid. Sion is met recht een heilige plaats voor allen die de God van Israël dienen. Ook voor allen die Hem door de Heilige Geest "aanbidden in geest en in waarheid" (Johannes 4:24) Verlossing voor Sion Het moderne antizionisme bereidt een oorlog voor van "alle volken" (een leger van de VN?) tegen Sion. Het is een duivelse leugencampagne, waardoor de wereld tegen God en zijn volk wordt opgezet. Die dreiging brengt uiteraard benauwdheid over Israël. Voor de volken zullen deze leugenpropaganda en die oorlog tegen het Sion van de Here God catastrofaal aflopen. Want "dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden... Zijn voeten zullen in die tijd staan op de Olijfberg" (Zacharia 14:1-7 ). De rest van die legers zal verbijsterd afdruipen (Jesaja 29:1-8). ). Dan zal de HERE Israël troosten en genezen "omdat men u, Sion de verstotene noemt (dat doet het antizionisme!), degene naar wie niemand vraagt" (Jeremia 30:17 , Jesaja 61:3 ). In die tijd zullen "verlossers de berg Sion bestijgen... en het koningschap zal zijn aan de HERE" (Obadja:21). Dan zullen de dochters van Sion juichen omdat "uw Koning tot u komt" (Mattheüs 21:5 ). De Here Jezus zal dan eindelijk zijn glorieuze intocht in Jeruzalem afmaken. Moge dat moment spoedig aanbreken! Hoofdstad Gods plan met Sion gaat veel verder dan alleen verlossing, troost en genezing. Sion is uitgekozen om hoofdstad van de wereld te worden. Want "nog zal de HERE Sion troosten. Jeruzalem nog verkiezen" (Zacharia 1:17 ). Ondanks alle tegenstand en alle machten van deze wereld die Jeruzalem willen bezitten. "Want uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HERE uit Jeruzalem" (Jesaja 2:3). Niet vanuit Den Haag, maar vanuit Sion zal recht gesproken worden over en tussen de volken onderling (Jesaja 2:4). Dan pas zal er vrede op aarde zijn. Dan zullen de volken naar "de berg van de HERE" gaan om Gods heilbrengende wetten te leren. Dan zal "de HERE vanuit Sion zijn machtige scepter uitstrekken" (Psalm 110:2) en Jeruzalem en de berg Sion zullen eindelijk "de stad van de Grote Koning" zijn (Psalm 48:3  en Mattheüs 5:35). Het komende Koninkrijk zal vanuit Jeruzalem met als centrum de berg Sion, geregeerd worden. Tegenstand Het antizionisme is een laatste poging van de wereldmachten om Gods Koninkrijk tegen te houden. Om een eigen koninkrijk te stichten. Zoals Hitler's "Derde Rijk". Nu concurreren de Islam, de VN, de EU en het Vatikaan om de wereldheerschappij, om Jeruzalem. Ook het Vatikaan speelt steeds krachtiger mee. Het Vatikaan is met Israël in onderhandeling over grote stukken land.  Het gaat voornamelijk om de berg Sion, de zaal van het Laatste Avondmaal, die het Vatikaan wil hebben. President Peres wilde een en ander graag geven, maar vanuit Israël is er krachtige tegenstand. Momenteel zien al die wereldmachten dat het niet lukt. Over enige tijd zullen ze proberen samen op de trekken tegen Sion. Dit streven past precies in het plan van de antichrist. Maar al die antizionisten zijn gewaarschuwd. Want de HERE zal "al het kwaad vergelden, dat zij Sion hebben aangedaan" (Jeremia 51:2).Over de antizionisten staat er geschreven: "Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten" (Psalm 129:5-8). Alle antizionisten zullen verdorren en weggegooid worden lezen we in het vervolg van genoemde psalm. Helaas zien we dat die "verdorring" al bij veel kerken uitgebroken is. Want "het oordeel begint bij het huis van God" (1 Petrus 3:17). Angstig spannende tijden. Wie bidden kan, laten hij of zij bidden.
Terug Terug Home Home