Hieronder staan een paar vragen, de antwoorden vormen de basis van het christelijke geloof: Wat is zonde? In de bijbel staat: "Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand. Er is niemand verstandig. Er is niemand die echt zijn best doet om God te vinden. Alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor God's nabijheid".                                                                                                                                                                                                           Romeinen 3: 10-23 Wat vertellen deze verzen ons? Zij vertellen ons dat wij allemaal gezondigd hebben. Dat betekent dat we allemaal, niemand uitgezonderd, slechte dingen gezegd en gedaan hebben. Wanneer wij goed naar ons zelf kijken, en eerlijk zijn, is hier geen ontkennen aan. In Zijn Woord, laat God ons zien wat goed en wat slecht is. Onder andere in zijn geboden. Maar niemand heeft Zijn geboden kunnen of willen houden. We zijn allemaal trots, ondankbaar en egoïstisch geweest. We hebben er allemaal voor gekozen om onze eigen weg te gaan in plaats van de weg die God ons laat zien. Dat is zonde. Samengevat staat in Romeinen 5: 12, 18 en 19 Zoals door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. Deze tekst stond al lang voordat de Here Jezus geboren was in de Bijbel Wij allen dwaalden als schapen, wij gingen allemaal onze eigen weg, toch legde God de schuld en zonden van ons allen op Hem!                                                     Jessaja: 53-6                                                                                                                                                                                                           Hoe ontlopen we de straf op de zonde? Veel mensen denken "God is liefde" en daarom zal Hij de zonde niet bestraffen. Sterker nog, veel mensen ontkennen zelfs dat de zonde er is of dat er zoiets is als een "eeuwige straf". Maar God is een rechtvaardige God. Hij verdraagt het kwade niet en heeft daar een straf op gezet en moet deze ook uitvoeren. In Zijn grote liefde echter, heeft Hij een oplossing gevonden, waardoor Hij toch rechtvaardig blijft. Op zonde staat straf en Hij zond Zijn Zoon om deze straf in onze plaats te dragen, zodat wij op deze manier gerechtvaardigd kunnen worden en vergeven kunnen worden. Als wij deze vergeving in geloof aanvaarden dan ontlopen we de straf en ontvangen de Heilige Geest die ons de kracht gaat geven om zo te gaan leven zoals God het bedoeld heeft. We hoeven niet langer meer toe te geven aan de verkeerde en slechte dingen in ons.
Wij zijn voor God rechtvaardig geworden door het bloed van Christus. Des te meer zal Hij ervoor zorgen dat Gods vreselijke oordeel aan ons voorbijgaat. Romeinen 5: 9  
Wat betekent het om gered te zijn? Gered zijn betekent dat al onze zonden zijn vergeven. Zij zijn weggedaan, God ziet ze niet meer. Wij zijn daardoor gered van de straf, die wij allemaal verdiend hadden. Jezus zei: "God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt wordt niet veroordeeld,  maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon."                                                                                                                                                                         Johannes 3:17 en 18 Je kunt dus niet gered worden door het doen van "goede werken".
Jezus heeft gezegd dat er een brede en smalle weg is en dat velen voor de brede weg kiezen. Als we naar de hemel willen, moeten we de smalle weg kiezen, Dit betekent dat we moeten geloven dat we alleen door Jezus gered kunnen worden.
Wat is de bijbel? De bijbel is het "Woord van God". Het is een boek waarin God aan de mensen Zijn boodschap wil overbrengen. Het eerste deel van de Bijbel is het "Oude Testament", afgekort tot OT. Dit gedeelte is onderverdeeld in 39 boeken. Deze boeken zijn allemaal geschreven voordat Jezus op aarde kwam. Het laatste boek is ongeveer 400 jaar voor dat moment geschreven. De boeken beslaan samen een periode van ongeveer 4.000 jaar. Het tweede gedeelte van de bijbel is het "Nieuwe Testament" (NT). Dit gedeelte bevat 27 boeken en al deze boeken zijn geschreven na de komst van de Here Jezus. Vanaf 30 jaar tot ongeveer 90 jaar na Christus.
Oude Testament De wetboeken Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Geschiedkundige boeken Jozua        Richteren    Ruth            1 en 2 Samuël        1 en 2 Koningen    1 en 2 Kronieken Ezra        Nehemia    Esther Poëtische boeken Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Grote profeten    Jesaja                        Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Kleine profeten Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Hagga? Zacharia Maleachi
Nieuwe Testament Evangeliën Mattheüs Markus Lukas Johannes Geschiedenis Handelingen Brieven Romeinen 1 en 2 Corinthiërs Galaten Efeziërs Filippenzen Colossenzen 1 en 2 Thessalonicenzen 1 en 2 Thimotheüs Filémon Titus Hebreëen Jacobus 1 en 2 Petrus 1, 2 en 3 Johannes                    Judas Profetie eindtijd Openbaring
Indeling van de bijbel
Hoe komen we aan de bijbel? De boeken van de bijbel zijn geschreven door verschillende schrijvers, die allemaal geïnspireerd werden door God. God zei bijvoorbeeld tegen zijn profeten dat zij Zijn woorden moesten opschrijven. Dit kunnen we lezen in bijvoorbeeld het boek Jeremia 30:2: "Zo zegt de Here, de God van Israël: schrijf alle woorden die ik tot u gesproken heb in een boek". Dit is dus de manier waarop de Bijbel tot stand is gekomen. Het is eeuw na eeuw zeer nauwkeurig opgeschreven en doorgegeven aan volgende generaties. Er is géén enkel ander boek dat op deze manier tot stand is gekomen. Het is daarmee uniek in zijn soort. De Bijbel waarschuwt voor het “toevoegen” of “afdoen” van het Woord. De schrijvers en overschrijvers, zowel de Joden vroeger, als de monniken later, hebben dit altijd zeer serieus genomen en zelfs methoden ontwikkeld om te zorgen dat er geen letter te véél of te weinig werd overgeschreven en dat elke kopie een exacte kopie van het origineel was. De vondst van bijvoorbeeld de Dode Zee rollen, toonde dit nog maar eens duidelijk aan. Er was in al die eeuwen niets van de boodschap verloren gegaan. Waar gaat de bijbel over? De Bijbel vertelt ons hoe de mens door God werd gemaakt en hoe hij ongehoorzaam werd aan Hem. Hierdoor werd de relatie met God verbroken. Later koos God een man genaamd Abraham, waarmee hij een verbond sloot. Hij noemde het volk wat uit hem en zijn zoons geboren werd, het volk Israël. Hoe Hij met dit volk handelde en hoe dit volk hem vaak verdriet deed wordt allemaal in de bijbel beschreven. Uiteindelijk stuurt God Zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde om de verbroken relatie met Hem te herstellen en te sterven voor de zonde van alle mensen. De mens heeft vergeving nodig en verlossing en alleen de Zoon van God kan dit bewerken. De Bijbel vertelt ons de waarheid over ons zelf, hij houdt ons als het ware een spiegel voor. Ook wordt in de bijbel verteld over de vijand van God, de satan. Om de bijbel te begrijpen hebben we de Heilige Geest nodig, die ons hierbij zal helpen. We ontvangen deze op het moment dat we in de Here Jezus gaan geloven, en Hem aannemen als onze Redder en Verlosser. Komt Jezus weer terug? Het zal bekend zijn dat Christenen verwachten dat de Here Jezus terugkomt naar de aarde en ditmaal om als Koning te heersen vanuit Jeruzalem. De Joden verwachten ook dat de Messias zal komen. Alleen hebben de meesten van hen nooit begrepen dat Hij al geweest is. Toen kwam Hij om te dienen en te sterven aan een kruis niet alleen voor de zonden van de Joden, maar van iedereen die dit gelooft. In hun eigen boeken is dit geprofeteerd, maar zij verwachtten alleen iemand die hen kwam verlossen (van de Romeinen) en niet van hun zonden. Ditmaal zal Hij ook komen om hen te verlossen van hun vijanden en dat zijn er velen. Wat staat er in de bijbel over de wederkomst van Jezus In het eerste hoofdstuk van het boek Handelingen spreekt Jezus Zijn laatste afscheidswoorden tegen Zijn discipelen.                                         Terwijl zij nog naar de lucht tuurden, stonden er plotseling twee mannen bij hen, met witte kleren aan.
Nadat Hij dit gedaan had, zagen zij hoe Hij omhoog ging in de lucht, tot een wolk Hem aan het gezicht onttrok.
"Mannen uit Galilea", zeiden zij, "wat staat u toch naar de lucht te kijken? Jezus is in de hemel opgenomen. Maar Hij zal net zo terugkomen, als u Hem hebt zien weggaan".
Home Home
In Mattheus hoofdstuk 24 staan antwoorden van Jezus aan Zijn discipelen over Zijn wederkomst. Als je geen bijbel hebt kun je dit hier nalezen, er staat ook te lezen welke dingen we in deze eindtijd kunnen verwachten. Meer over de wederkomst van Jezus
Geloofsvragen
Home