Home Home
Wie is de duivel In de bijbel  (Ezechiel 28) staat onder andere over hem geschreven dat hij oorspronkelijk een toonbeeld van schoonheid en wijsheid was. Hij werd door God geschapen en benoemd tot een gezalfde beschermende cherub (engel).  Hij was volmaakt in alles wat hij deed, vanaf de dag dat hij werd  geschapen tot op het moment dat het kwaad in hem werd gevonden. Zijn hart was vol trots geworden vanwege zijn schoonheid en hij ging zijn wijsheid misbruiken ter wille van zijn machtspositie. Daarom zal God hem voor altijd gaan vernietigen. De duivel weet dat dit zijn uiteindelijke bestemming is en probeert er alles aan te doen om zoveel mogelijk mensen hierin mee te sleuren.   
In Ezechiel 28 wordt hij ook de koning van Tyrus genoemd, die in Eden was, in de tuin van God (het paradijs), waar hij zich aan de mens openbaarde als een slang. In Genesis 3 kun je lezen hoe hij de mens verleidde om aan God ongehoorzaam te worden. Hij deed dit met leugens en halve leugens, op deze manier probeert hij nog steeds de mensen tegen God op te zetten. Op andere plaatsen in de bijbel wordt de duivel ook satan genoemd.
In Jessaja hoofdstuk 14 kun je lezen hoe hij aan zijn einde komt en hoe hij uit de hemel gegooid wordt op de aarde. In de eindtijd krijgt hij van God een korte tijd om als antichrist 7 jaar over de aarde te regeren. De eerste drie en half jaar zal hij zich voordoen als een vredestichter, om zoveel mogelijk mensen achter zich te krijgen. Na drie en een half jaar, zal hij met een schrikbewind het volk van God vervolgen en alle volkeren van de aarde zal hij in de greep van de angst krijgen.  De duivel was van plan om de hemel te bestormen en hoger dan de sterren te heersen, hij wilde de hoogste troon bestijgen, en opklimmen tot in de hoogste hemelen. Hij wilde gelijk zijn aan de Allerhoogste. In plaats daarvan zal hij in het diepst van het dodenrijk worden geworpen en iedereen die zich daar bevindt zal hem aanstaren en vragen: "Kan dit degene zijn die de aarde en de koninkrijken van de wereld op hun fundamenten deed schudden. Kan dit degene zijn die de wereld in een woestijn veranderde, die de steden met de grond gelijk maakte en niet het minste medelijden had met zijn gevangenen?"
Misschien denk je wat een flauwekul, ik geloof niet in een duivel. Kijk wat er om je heen gebeurd, kijk naar de geschiedenis tot welke duivelse dingen mensen in staat zijn. Dat komt omdat de duivel mensen gebruikt o zijn plannen uit te voeren. De duivel en zijn demonen doen er alles aan o de schepping van God en vooral de mens te vernietigen, haat en leugens komen van de duivel, die de vader van de leugen genoemd wordt. Helaas heeft de duivel nog steeds de macht over deze wereld en kan hij nog steeds genoeg mensen vinden die hij kan gebruiken o zijn duivelse plannen uit te voeren. God heeft de mens de macht over de aarde gegeven alleen doet de mens wat God wil of wat de duivel wil. Hoe meer de mensen doen wat tegen de wil van God ingaat, hoe meer macht zij in feite aan de duivel geven. En dan nog krijgt God vaak de schuld van alle ellende in deze wereld, zelfs dat kan de duivel de mensen laten geloven.
De Here Jezus is de Enige die de mensen van het kwade kan verlossen, omdat Hij ook de Enige was, die nooit gezondigd heeft en God in alles gehoorzaam geweest is. Hij heeft bewezen dat Hij sterker was dan de duivel. In Lucas hoofdstuk 4 kun je zien dat de duivel ook geprobeerd heeft om Jezus te verleiden, dingen te doen die tegen de wil van God waren. Bij Jezus is het hem in geen enkel opzicht gelukt. Als wij ons leven aan Jezus geven en Hem aannemen als onze Verlosser, dan heeft Hij ons macht gegeven om alle verkeerde dingen te overwinnen. Er staat in de bijbel dat er niemand is die zonder zonde is, we gaan allemaal de mist in. De een maakt er alleen een grotere puinhoop van dan de ander, maar we hebben allemaal vergeving nodig. Jezus is in onze plaats gestorven en heeft de straf gedragen, die wij allemaal verdiend hebben. Alle verkeerde dingen staan tussen ons en tussen God in en wanneer wij tot geloof in Jezus komen is de weg tot God weer vrij en kunnen wij weer eeuwig leven krijgen.
God heeft de mensen een eigen wil gegeven en het was Zijn bedoeling dat wij Hem zouden liefhebben en gehoorzamen uit eigen vrije wil. Zelf heeft Hij er alles aan gedaan om Zijn liefde aan ons te tonen. In Johannes 3:16- 18 staat: "Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon."
Neem Zijn uitgestrekte Hand aan
De Here Jezus heeft gezegd: ‘Want ik ben de deur naar het eeuwige leven, wie in Mij gelooft wordt gered. Johannes 10:9