Waarom zoveel aandacht voor de islam? De reden waarom ik zoveel aandacht op mijn site ook aan de islam besteed is onder andere het volgende feit: "Moslims zien 'heil' en 'redding' als een zaak van de hele wereldgemeenschap, de universele islam. Velen zeggen dan ook te streven (ook wel uiterlijke jihad  genoemd) naar het realiseren van één wereldomvattende islamitische staat. Leven in één moslimgemeenschap, de oemma, geleid door moslims die kennis hebben van Gods wil, zou alle mensen helpen de wil van God op te volgen (Wikipedia). Dit is natuurlijk een heel gevaarlijk streven, zeker als het feit dat de moslims kennis zouden hebben van Gods wil bepaald niet voor de hand liggend  is. Volgens de bijbel zijn niet de moslims, maar de Joden het volk dat door God is uitgekozen om de wil van God te openbaren. Zij zijn degenen aan wie God Zijn Woord toevertrouwd heeft. De Joden uit de tijd van Mohammed zullen dat ongetwijfeld wel aan Mohammed duidelijk gemaakt hebben, daarom is hij hen ook gaan haten. En tot op de dag van vandaag is dat nog steeds een reden dat de gehele arabische wereld hen haat. Zij willen aanspraak maken op de belofte en het verbond dat God alleen met de nakomelingen van Israel gesloten heeft en daartoe behoorde Ismael niet. God wordt in de bijbel de God van Abraham, Isaäk en Jakob genoemd, en God heeft tegen Abraham gezegd  dat Hij Zijn verbond zou oprichten met Isaäk, die Sara zou baren. (Genesis 17:21: Maar mijn verbond sluit Ik met Isaak, die Sara volgend jaar om deze tijd ter wereld zal brengen.) In Koran 3:110 staat: "Gij moslims zijt het beste van de volken uit de mensen. Gij gebiedt wat goed is en verbiedt het onrecht en gij gelooft in Allah. Als het volk van het Boek (de joden) in Mohammed en Allah geloofd had, zou dat beter voor hen zijn geweest. Er zijn gelovigen onder hen, maar de meesten van hen zijn boosdoeners. Hoewel ik geloof dat de Joden God's uitverkoren volk zijn, wil dat niet zeggen dat ze beter zijn dan andere volken. Dat blijkt ook wel duidelijk uit de verhalen over hen in de bijbel. In de Bijbel, Deuteronomium 14:2 staat echter": "U bent het speciale eigendom van de Here uw God. Hij heeft u uitgekozen als Zijn bezit, uit alle andere volken die op aarde leven. Het is dan ook op zijn zachtst gezegd heel typisch dat Mohammed hiervoor door God uitgezocht zou zijn, terwijl God Zijn wetten allang geopenbaard had aan Mozes. Alhoewel Mozes ook door de moslims erkend wordt komen de wetten en regels door God geopenbaard aan Mozes niet overeen met de wetten en regels die aan Mohammed geopenbaard zouden zijn. Het is duidelijk dat Mohammed wel enige kennis had van de leer van de Joden en de leer van de Christenen. Maar dit was wel heel beperkt. De Joden werden door Mohammed vervloekt in de naam van Allah (Koran 4:42-55) en in feite predikt de Koran vloek en haat tegen iedereen die zich niet bij de islam aansluiten, in het bijzonder tegen Joden en christenen. O gij gelovigen, verbindt u niet met de joden en de christenen, laten zij zich met elkaar verbinden. Wie hen als vrienden beschouwt wordt als zij. Allah is geen gids voor de afgedwaalden (Koran 5:51) Gelukkig is mijn God dat wel, en de Here Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken, Hij wil de mensen weer op het rechte pad brengen. Toch zijn de moslims verplicht om in alle in de Koran vermelde profeten te geloven. Abraham, Mozes en ook Jezus worden hierin ook genoemd, evenals nog een aantal andere figuren die we ook vanuit de bijbel kennen. Toch verwerpt de moslim datgene wat zij volgens de bijbel verkondigt hebben. Het is dan ook onmogelijk te geloven in datgene wat in de Koran staat en te geloven wat in de bijbel staat, omdat de verschillen te groot zijn. Helaas geloven de moslims,  dat de bijbel uiteindelijk verdraaid en veranderd zou zijn. Als dit zo zou zijn dan moet zo goed als de gehele bijbel uiteindelijk veranderd zijn, want de overeenkomsten zijn weinig. Als ik de bijbel en de koran naast elkaar leg, dan herken ik alleen in de bijbel de God, die ik ook in mijn leven heb leren kennen. En dit is de God die ik liefheb en ook wil dienen. De God van de bijbel is dus niet de God van de Koran en de leer van de Bijbel en de leer van de Koran staan dus in de meeste opzichten lijnrecht tegenover elkaar. Naar mijn mening is het allerbelangrijkste verschil tussen moslims en christenen, de Zoon van God Jezus Christus, die voor de zonde van alle mensen gestorven is. Wij verwachten vergeving te ontvangen door ons geloof dat Hij de straf gedragen heeft die wij allemaal verdienen. Een moslim verwacht vergeving te ontvangen door zich aan alle regels te houden die in de Koran zijn voorgeschreven, evenals de Joden dit verwachten door zich aan de wetten van Mozes te houden. Toch zal zowel Jood als moslim moeten erkennen dat zij niet in staat zijn zich aan de wetten te houden, dus zij weten nooit of zij straks in het Paradijs mogen komen. Tegen de moordenaar die naast Jezus aan het kruis hing zei Jezus: "Heden zul je met mij in het Paradijs zijn". Hoe kon Jezus dit zeggen? De moordenaar had spijt van wat hij gedaan had en geloofde in Jezus en dat was voldoende. En dat is in feite het evangelie (blijde boodschap) van Jezus Christus, wat je door het hele nieuwe testament kunt lezen. (Lucas 23: 39-43) God heeft gezien dat geen mens in staat was zo te leven zoals Hij het bedoeld had, en Hij wilde de mens weer met Zich verzoenen. Zonde staat tussen Hem en ons in en die moet weggenomen worden, om een goede relatie met Hem te kunnen hebben. Dit geldt ook voor onze aardse relaties, als er verkeerde dingen tussen ons en onze naaste instaan, dan kunnen wij geen goede relatie meer met hen hebben. Zo is het ook tussen God en ons. Ik ben ervan overtuigd, dat wanneer wij geloven dat Jezus voor onze zonden gestorven is, God onze zonden vergeeft en opruimt. Ook wordt Jezus de Messias, de Verlosser genoemd, Hij die nooit gezondigd heeft is in staat om ons te helpen zo te leven zoals God het wil. Het betekent dus niet dat wij maar kunnen doorgaan met zondigen. Doordat wij de Heilige Geest ontvangen, nadat wij tot geloof gekomen zijn, kan Deze ons helpen en leiden om zo te leven, zoals God het bedoeld heeft. En ook al struikelen wij nog, dan ontvangen we vergeving en mogen wij doorgaan in onze strijd tegen de zonde en deze uiteindelijk overwinnen door de kracht van de Heilige Geest. Het eeuwige leven is dus geen verdienste van ons maar een genade van God. Fitna deel 1 Alhoewel ik het niet altijd eens ben met Wilders, denk ik dat zijn waarschuwing die van de film Fitna uitgegaan is, terecht is en overeenkomt met de waarheid. In fanatieke moslim landen kun je zien hoe het er in de toekomst uit kan gaan zien in een moslim wereld, en daar is Wilders en velen met hem bang voor. Als je deze film nog niet bekeken hebt dan kun je het met onderstaande link dit alsnog doen en je eigen mening vormen. Zoveel mensen hebben een negatief oordeel over deze film maar het grootste deel van hen heeft hem nooit zelf gezien. Je kunt deze video alleen op youtube bekijken.
Fitna deel 2
Het is overigens niet mijn bedoeling om haat tegen de moslims te zaaien, want ik geloof dat God ieder mens de kans wil geven om tot de erkenning van het verzoenend sterven van Zijn Zoon te komen. Jezus Zelf heeft ons voorgehouden om onze vijanden lief te hebben en te bidden voor degenen, die ons vervolgen. Dit is helaas niet het beeld van alle christenen door de eeuwen heen en ik ben ervan overtuigd, dat ik daar ook niet toe in staat zou zijn, tenzij God mij daarvoor de kracht en de liefde geeft. Vooral in de tijd van de kruistochten, hebben christenen zich schuldig gemaakt aan het met geweld bekeren van mensen tot het christendom. Dit is schandalig en zeker niet de wil van God. Je kunt alleen in iets of iemand geloven uit eigen vrije wil. Wel ben ik ervan overtuigd, dat wanneer je op zoek gaat naar de WAARHEID, je die ook zult vinden. En ik wil iedereen oproepen dat ook te gaan doen. Het is belangrijk, er is een eeuwig leven mee gemoeid, wat heel wat langer duurt dan dit korte leventje hier, waar al onze energie aan opgaat.
terug terug
Home Home